Jitka Greifová

Vychovatelka:

Telefon: +420 516474878, kl. 129

Mobil: +420 739060785

Email: greifova@stredni-skola.cz